Cilji s področja duševnega zdravja Natisni
Prispeval VP   
Torek, 07 September 2010 08:49

Globalni cilji področja duševnega zdravja

 

Splošni cilj, ki smo si ga zastavili v projektu, je bil umestitev nekaterih vsebin duševnega zdravja v šolski kurikul. Kot smo povedali že v uvodnem delu tega poglavja, smo si izbrali temo čustev. V skladu s splošnim ciljem in teoretičnimi izhodišči smo skupaj s sodelavci iz šole oblikovali namen, ki je bil pri učencih vzpodbuditi:

        zanimanje za pomen čustvenega doživljanja (pozitivnega in negativnega),

        zavedanje lastnih čustev in doživljanja,

        zavedanje čustev drugih in njihovega doživljanja,

        konstruktivne načine izražanja lastnega doživljanja (pozitivnega in negativnega) in odzivanja v stresnih/konfliktnih situacijah.

Po pregledu učnih načrtov o izvajanju vsebin s področja duševnega zdravja (ožje gledano s področja čustev) smo  v skladu z zastavljenim namenom pripravili cilje za posamezne triade. Oblikovani cilji za posamezno triado so nam služili kot izhodišče za oblikovanje pilotskih učnih ur za medpredmetno povezavo v razredih posameznih triad.

 

Cilji po posameznih triadah 

1. Triada

2. Triada

3. Triada

Učenci pri sebi prepoznajo nekatera čustva in način izražanja – strah, veselje, žalost, jezo.

 

Učenci pri drugih prepoznajo nekatera čustva in način izražanja – strah, veselje, žalost, jezo.

Učenci razvijajo različna ravnanja pri doživljanju in izražanju različnih čustev.

 

Učenci se učijo sprejemati

enkratnost sebe in drugih.

Prepoznajo čustvo zavisti in svojo reakcijo ob njem.

 

Znajo poiskati lastno vrednost in se znajo pohvaliti.

 

Prepoznajo manipulacijo medijev z našimi čustvi in se je zavedajo.

 

Učenje ravnanja s strahom, predvsem glede prihodnosti.